§ 1 Definicje

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowego serwisu PortaPartner.pl, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych użytkowników PortaPartner.pl.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

a)    UMBRELLA - należy przez to rozumieć firmę UMBRELLA MARKETING GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej 105B, 02-797 Warszawa, NIP 951 23 79 852, REGON 147244171, działającego na zlecenie Porty jako Usługodawca, odpowiedzialny za prowadzenie i rozwój PortaPartner.pl, wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników

b)   Koncie - należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych PortaPartner.pl wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynika możliwość dostępu do PortaPartner.pl po wpisaniu loginu oraz hasła.

c)    Materiały Marketingowe – należy przez to rozumieć materiały marketingowe Porta, których aktualna na dany moment lista zlokalizowana jest katalogu znajdującym się na www.portapartner.pl, które każdy Użytkownik może zamówić bezpośrednio u wybranego przedstawiciela handlowego Porty, wysyłając zamówienie za pośrednictwem PortaParner.pl. Ilość i różnorodność materiałów marketingowych jest zmienna.

d)    Newsletter – oznacza zbiór informacji pochodzących od Porta, przesyłanych przez UMBRELLA na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, z różną częstotliwością, zawierający treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe, w szczególności informacje dotyczące usług lub produktów oferowanych przez Portę lub jej partnerów handlowych

e)    Porta - należy przez to rozumieć Porta KMI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Szkolna 54, 84–239 Bolszewo, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000 504 087, NIP: 585 000 62 04, REGON: 190542423.

f)     PortaPartner.pl - należy przez to rozumieć internetowy serwis dostępny pod adresem www.PortaPartner.pl, prowadzony przez UMBRELLA.

g)    Profilu - należy przez to rozumieć miejsce w PortaPartner.pl w którym znajduje się zbiór informacji o Użytkowniku, w tym dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie

h)    Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki uczestnictwa w PortaPartner.pl, prawa i obowiązki UMBRELLA,  oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Porty z tytułu świadczenia usług

i)     Usłudze – należy przez to rozumieć usługę świadczoną drogą elektroniczną przez UMBRELLA w ramach PortaPartner.pl polegającą na umożliwieniu:

a) Użytkownikom dostępu do listy Materiałów Marketingowych, Profilu oraz innych informacji znajdujących się na PortaPartner.pl,
b) wzajemnej komunikacji Porta z pozostałymi Użytkownikami w tym w sprawach związanych z organizacją imprez handlowych Porta (m.in. szkoleń, targów).

j)    Użytkowniku - należy przez to rozumieć Porta, albo osobę fizyczną, która w toku działalności gospodarczej lub zawodowej w jednej spośród poniżej wymienionych kategorii, poprzez akceptację Regulaminu, przejście procedury rejestracyjnej oraz zawarcie z UMBRELLA umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez UMBRELLA w ramach serwisu PortaPartner.pl, przy czym wyróżnia się następujące kategorie:

a) Porta,
b) Regionalny Kierownik Sprzedaży,
c) Dealer,
d) Autoryzowany Punkt Sprzedaży,
e) Autoryzowana Grupa Montażowa,
f) Grupa montażowa nieautoryzowana.

 

§ 2 Zawieranie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Wniosek o rejestrację składa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej www.portapartner.pl. Do rejestracji niezbędne jest podanie działającego adresu elektronicznego (adres email), loginu i hasła, [.], akceptacja wszystkich warunków niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do ich przestrzegania. Dane należy wprowadzać w polach do tego przeznaczonych. Wszystkie pola oznaczone gwiazdką (*) muszą zostać wypełnione.
 2. Zrealizowanie procedury rejestracji w PortaPartner.pl, której skutkiem jest założenie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika, który: 

  a)    oświadczył, że zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,
  b)   potwierdził autentyczność i prawdziwość danych podanych w formularzu rejestracyjnym, 
  c)    wyraził zgodę na przetwarzanie przez Portę oraz UMBRELLA danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Usług określonych w Regulaminie
  d)    wyraził zgodę na przetwarzanie przez Portę oraz UMBRELLA danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej, Użytkownika dla celów marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania przez Użytkownika informacji handlowych w tym Materiałów Marketingowych,
  e)    wyraził zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto email Newsletterów,
  f)     wyraził zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto email komunikatów systemowych i wiadomości o przerwach technicznych w działaniu PortaPartner.pl, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach

 3. Login to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, zawierający nie mniej niż 4 znaki, jednoznacznie identyfikujący Użytkownika. Login nie może być określeniem wulgarnym lub określeniem mogącym wprowadzić w błąd co do tożsamości Użytkownika. Użytkownik wybiera login w formularzu rejestracyjnym; nie jest możliwe wybranie loginu z którego korzysta lub korzystał inny Użytkownik. Login wraz z hasłem umożliwia Użytkownikowi zalogowanie się do Konta.
 4. Hasło to ciąg znaków literowych, cyfrowych. Hasło musi składać się co najmniej z 8 znaków, zawierające małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.
 5. Rejestracja Użytkownika następuje w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Użytkownika we wniosku rejestracyjnym adresu elektronicznego (adresu email).
 6. Potwierdzenie działania wymaga połączenia się przez Użytkownika ze stroną www.PortaPartner.pl przy pomocy adresu internetowego (tzw. „odnośnika”, „linku aktywacyjnego”) przesłanego przez UMBRELLA na podany przez Użytkownika we wniosku o rejestrację adres elektroniczny, po dokonaniu przez UMBRELLA uprzedniej weryfikacji formularza rejestracyjnego o którym mowa w § 2 ust 1 Regulaminu.
 7. UMBRELLA dokona weryfikacji formularza rejestracyjnego w ciągu 72 godzin. W przypadku stwierdzenia, że dane podane w formularzu rejestracyjnym są błędne, nieprawdziwe lub niepełne, UMBRELLA ma prawo odmówić zakończenia rejestracji lub wezwać do poprawienia lub uzupełnienia danych.
 8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy UMBRELLA i danym Użytkownikiem z chwilą dokonania rejestracji zgodnie z § 2 ust 5 i 6 niniejszego Regulaminu. Podstawą świadczenia usług na rzecz Porta jest odrębna umowa.
 9. Korzystanie z usług określonych w Regulaminie, a w szczególności połączenia się przez Użytkownika innego niż Porta ze stroną www.PortaPartner.pl przy pomocy linku aktywacyjnego  o którym mowa w § 2 w ust 6 Regulaminu, jest równoznaczne ze:

  a)    złożeniem przez tego Użytkownika oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu,
  b)   złożeniem przez tego Użytkownika oświadczenia, że dane udostępnione w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą,
  c)    upoważnieniem Porty oraz UMBRELLA do przetwarzania danych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Usług określonych w Regulaminie oraz w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania przez tego Użytkownika informacji handlowych w tym Materiałów Marketingowych pochodzących od Porty oraz innych osób,
  d)    upoważnieniem Porty oraz UMBRELLA do przetwarzania adresu poczty elektronicznej tego Użytkownika dla celów otrzymywania przez Użytkownika Newslettera i informacji handlowych pochodzących od Porty lub innych osób oraz dla celów marketingowych, w tym Materiałów Marketingowych,
  e)    przyjęciem do wiadomości przez tego Użytkownika  prawa dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia.

 10. Korzystanie z poszczególnych Usług może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z danej Usługi uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika zarówno niniejszego Regulaminu jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.
 11. Użytkownikiem PortaPartner.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
 12. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 
 13. Zarówno UMBRELLA, jak i Użytkownik, może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
 14. UMBRELLA zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla PortaPartner.pl.
 15. UMBRELLA rozwiązuje Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez skasowanie Konta Użytkownika.
 16. Użytkownik rozwiązuje Umowę  o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta. 
 17. UMBRELLA jest uprawniony do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Użytkownikowi Usług określonych w Regulaminie (które skutkuje również natychmiastowym zablokowaniem dostępu do Konta w PortaPartner.pl), bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika, w następujących przypadkach:

  a) cofnięcia zgody na przetwarzanie przez UMBRELLA danych osobowych Użytkownika dla celów określonych w Regulaminie
  b) w przypadku udostępnienia UMBRELLA danych osobowych niezgodnych z prawdą
  c) w przypadku rezygnacji przez Użytkownika z Usług określonych w Regulaminie
  d) w przypadku zażądania usunięcia danych, o których mowa w § 2 ust 1 przez Użytkownika.

 18. Wzajemne prawa i obowiązki Porta oraz UMBRELLA w zakresie opisanym w ust. 13 - 17 reguluje odrębna umowa.

 

§ 3 Usługi

 

 1. Dostęp do Usług PortaPartner.pl jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Usług PortaPartner.pl.
 2. Wynagrodzenie UMBRELLA z tytułu świadczenia Usługi na rzecz Użytkowników reguluje odrębna umowa zawarta z Porta.
 3. UMBRELLA zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych Usług świadczonych w ramach PortaPartner.pl, jednakże jedynie w uzgodnieniu z Porta. UMBRELLA zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej.  Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za Usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody.
 4. Modyfikacja Usług, narzędzi lub sposobu działania PortaPartner.pl, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności (zamknięcie PortaPartner.pl), przeniesienia praw do PortaPartner.pl lub podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem PortaPartner.pl, możliwa jest jedynie w uzgodnieniu z Porta, chyba że następuje z ważnej przyczyny po wypowiedzeniu w terminie 12-miesięcznym na koniec miesiąca kalendarzowego, bądź w wykonaniu uprawnień z odrębnej umowy zawartej z Porta. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Porty lub UMBRELLA.
 5. Porta ma prawo do prowadzenia w  PortaPartner.pl działalności informacyjnej, poradniczej, promocyjnej  i reklamowej, w tym zamieszczania w  PortaPartner.pl reklam towarów i usług oraz lokowania produktów. Materiały reklamowe będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 4   Parametry techniczne

 

 1. UMBRELLA dołoży starań, aby korzystanie z PortaPartner.pl i Newsletterów było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże UMBRELLA nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z PortaPartner.pl lub Newsletterów. Ponadto oprogramowanie PortaPartner.pl lub narzędzia internetowe mogą wymagać określonych konfiguracji komputera lub urządzenia Użytkownika.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z PortaPartner.pl i Newsletterów, z zastrzeżeniem § 4 ust 1 Regulaminu, to:

  a)    podłączenie do  Internetu o minimalnej przepustowości (download) 2.3 Mb/s/ [.]

  b)   przeglądarka Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowsza, Google Chrome 25.0 lub nowszej, Mozilla Firefox 25.0 lub nowszej,

  c)    system operacyjny Microsoft Windows XP/Vista/2008/7/8, Linux Ubuntu 13

  d)    włączenie aktywnej obsługi technologii Java Stript

  e)    włączenie aktywnej obsługi tzw. „cookies” (plików cookie)

  f)     włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych szyfrowanych (tzw. „SSL”)

  g)    zainstalowanie lub uruchomienie oprogramowania do obsługi technologii Flash w wersji 9 lub nowszej

  h)    w przypadku urządzeń mobilnych: posiadanie urządzenia mobilnego wyposażonego w jeden z poniższych systemów: 

  a. Android OS w wersji co najmniej 4.0
  b. iOS w wersji co najmniej [.]5.0

 3. UMBRELLA nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika.
 4. UMBRELLA zastrzega, że w trakcie świadczenia usługi dostępnej z wykorzystaniem teleinformatycznej transmisji danych, mogą zaistnieć pozostające poza kontrolą Porty, obiektywne okoliczności lub czynniki mające wpływ na możliwość korzystania z Usługi.
 5. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług określonych w Regulaminie, wprowadzanych przez Portę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, UMBRELLA podaje w Polityce Prywatności dostępnej na www.portapartner.pl

 

§ 5 Konto

 

 1. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, UMBRELLA ma prawo, a Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Porty lub UMBRELLA: 

  a)    wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości,
  b)   zablokować Konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy,
  c)    skasować Konto Użytkownika.

 2. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.
 3. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.
 4. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów lub osób.
 5. Konto, które przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od dnia ostatniego zalogowania się, nie wykazuje aktywności w PortaPartner.pl, może zostać usunięte przez UMBRELLA bez uprzedniego powiadomienia, a Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Porty lub UMBRELLA, chyba że szkoda wyrządzona została umyślnie.
 6. UMBRELLA zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub serwisu PortaPartner.pl.

 

§ 6 Dane osobowe i cookies

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Porta KMI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Szkolna 54, 84–239 Bolszewo, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000 504 087, NIP: 585 000 62 04, REGON: 190542423  jako zleceniodawca UMBRELLA decydujący o celach i środkach przetwarzania danych.
 2. Porta powierzyła przetwarzanie danych osobowych, w zakresie [.], w terminie [.], Panu Grzegorzowi Piotrowi Osóbka, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą UMBRELLA MARKETING GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej 105B, 02-797 Warszawa, NIP 5241297659, REGON 015827140 (UMBRELLA).

 3. Poza imieniem i nazwiskiem, Porta ani UMBRELLA nie wymagają od Użytkowników podania jakichkolwiek danych identyfikujących osoby fizyczne.
 4. UMBRELLA przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach PortaPartner.pl.
 5. Za zgodą Użytkownika UMBRELLA przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika, w szczególności w celach statystycznych i marketingowych.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie przez Użytkownika innego niż Porta informacji handlowych pochodzących od Porty lub partnerów handlowych Porty.
 7. Przesyłanie Materiałów Marketingowych odbywa się na udostępniony UMBRELLA przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 8. UMBRELLA informuje, że udostępnienie imienia i nazwiska oraz adresu email jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z Usług określonych w Regulaminie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie tych danych osobowych Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usług określonych w Regulaminie. 
 9. UMBRELLA przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. UMBRELLA dba o bezpieczeństwo danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w ramach rejestracji w PortaPartner.pl i korzystania z PortaPartner.pl, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. UMBRELLA stosuje następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Użytkowników [.]/ szczegóły w Polityce Prywatności.
 11. UMBRELLA zapewnia wszystkim użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Baza danych osobowych została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w celu rejestracji zbioru danych osobowych.
 12. .
 13. W celu zbierania informacji o Użytkownikach, UMBRELLA stosuje pliki zwane "cookies". Cookies oznaczają pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik zostanie rozpoznany przy ponownym połączeniu.
 14. UMBRELLA używa cookies do zapamiętania informacji o Użytkownikach, w celu weryfikacji i rozwoju swojej oferty serwisów internetowych i usług, udostępniania spersonalizowanych świadczeń na rzecz Użytkowników. Cookies są wykorzystywane przez UMBRELLA także w celach statystycznych.
 15. Cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z PortaPartner.pl. Nie niszczą systemu w urządzeniu końcowym Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 16. Cookies nie służą identyfikacji konkretnych osób, na ich podstawie UMBRELLA nie ustala tożsamości Użytkowników.
 17. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu udostępnianej w przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik. Sposób wyłączenia możliwości przechowywania cookies w przeglądarkach internetowych podają producenci tych przeglądarek. Usunięcie cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności PortaPartner.pl
 18. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika jest dozwolone na następujących warunkach:

  a) Użytkownik został bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:

  i.   celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji polegającym na  zbieraniu danych w celach wsparcia użytkowników i statystycznych (ruch użytkowników, analiza zachowań/wyświetlanie sugestii w przypadku wyboru/zapamiętanie danych dostępowych do portalu)
  ii.   możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi

  b) Użytkownik, po otrzymaniu informacji, o których mowa w lit. a. powyżej, wyrazi na to zgodę za pomocą wybrania odpowiedniej w opcji w oknie typu pop-up.
  c) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

 19. Zgoda Użytkownika końcowego o której mowa w § 6 ust 18 Regulaminu:

  a) nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści
  b) może być wyrażona drogą elektroniczną, pod warunkiem jej utrwalenia i potwierdzenia przez Użytkownika
  c) może być wycofana w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat.

 20. Działaniem niesprzecznym z treścią Regulaminu jest gromadzenie i przetwarzanie ww. danych  w celu oceny jakościowo-ilościowej PortaPartner.pl, w tym jego poszczególnych funkcji oraz treści zamieszczanych w postach.

 

§ 7 Korzystanie z usług świadczonych w ramach PortaPartner.pl

 

 1. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie PortaPartner.pl. W przypadku stwierdzenia przez UMBRELLA lub Portę, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne wstrzymanie świadczenia Usługi do czasu przywrócenia stanu zgodnego z umową i usunięcia przez Użytkownika skutków bezprawnych działań, a Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
 2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do: 

  a)    powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie PortaPartner.pl
  b)   przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

 3. Zabrania się umieszczania w PortaPartner.pl i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

  a)    oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,
  b)   oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych, 
  c)    haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

 4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z PortaPartner.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Zamieszczanie w PortaPartner.pl treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez UMBRELLA.
 6. UMBRELLA zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia Profilu, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem.

 

§ 8 Materiały Marketingowe

 

 1. PortaPartner.pl zapewnia dostęp do aktualnej na dany moment listy Materiałów Marketingowych oraz możliwość wysłania przez Użytkowników wiadomości bezpośrednio do wybranych przedstawicieli handlowych Porty w celu złożenia zamówienia konkretnych pozycji z listy Materiałów Marketingowych.
 2. Realizacja zamówień jest prowadzona przez przedstawicieli handlowych Porty, zgodnie z zasadami regulującymi działalność tych podmiotów i odbywa się w całości poza PortaPartner.pl Usługi świadczone przez PortaPartner.pl sprowadzają się jedynie do udostępnienia listy Materiałów Marketingowych oraz zapewnienia możliwości kontaktu z przedstawicielem handlowym Porty w zakresie złożenia zamówienia.
 3. UMBRELLA nie zajmuje się realizacją ani obsługą zamówień, nie ponosi również odpowiedzialności za realizację zamówień lub kwestie związane z zamówieniami.
 4. Ilość i kategorie podziału Materiałów Marketingowych w PortaPartner.pl nie są stałe, będą się rozwijać i aktualizować. Materiały Marketingowe są dostępne zgodnie z aktualną informacją opublikowaną w katalogu dostępnym na stronie www.portapartner.pl
 5. Zmiany w zakresie ilości, wartości lub kategorii Materiałów Marketingowych nie wymagają zmiany Regulaminu lub akceptacji Użytkowników.
 6. Zmiany ilości Materiałów Marketingowych oraz wartości poszczególnych Materiałów Marketingowych dostępnych w Katalogu w PortaPartner.pl mogą następować np.:

  a) w wyniku dodania / usunięcia Materiałów Marketingowych z PortaPartner.pl
  b) w wyniku efektów badań sondażowych wśród Użytkowników,
  c) w celu aktualizacji katalogu o nowe Materiały Marketingowe lub nowe kategorie Materiałów Marketingowych,
  d) zgodnie ze zmianą cen Materiałów Marketingowych,
  e) w związku z ważnym interesem Porty lub UMBRELLA.

 7. Reklamacje, zażalenia lub zapytania dotyczące zamówień Materiałów Marketingowych należy zgłaszać bezpośrednio do przedstawiciela handlowego Porty obsługującego dane zamówienie.

 

§ 9 Prawa autorskie

 

 1. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny, elementy graficzne, zdjęcia, aplikacje, bazy danych i treści PortaPartner.pl oraz elementy graficzne i treści Newsletterów stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Porcie lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej.
 2. Zawartość PortaPartner.pl oraz jej elementy takie jak logo, grafika, dokumenty, zdjęcia itp., są chronione prawem autorskim. Dotyczy to w szczególności utworów składających się na PortaPartner.pl, w całości lub we fragmentach, w szczególności do Materiałów Marketingowych, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony PortaPartner.pl.
 3. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści, obrazów lub zawartości PortaPartner.pl, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

 

§ 10 Odpowiedzialność

 

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w PortaPartner.pl, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych, praw autorskich lub praw pokrewnych.
 2. Porta ani UMBRELLA nie udzielają gwarancji prawidłowego działania PortaPartner.pl w całości albo w części. Porta ani UMBRELLA nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług określonych w Regulaminie, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.
 3. W przypadku otrzymania przez Portę lub UMBRELLA urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez któregokolwiek z pozostałych Użytkowników i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Porta i UMBRELLA nie ponoszą odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 4. Porta ani UMBRELLA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu PortaPartner.pl. Porta ani UMBRELLA nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
 5. Porta ani UMBRELLA nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu PortaPartner.pl wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją któregokolwiek z pozostałych Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych Użytkowników.
 6. Porta ani UMBRELLA nie ponoszą odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez któregokolwiek z pozostałych Użytkowników z  Usług w ramach PortaPartner.pl, wynikającą z dokonywania zmian w celu rozwoju funkcjonalno-technicznego portalu, jego napraw, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji .
 7. Porta ani UMBRELLA nie ponoszą odpowiedzialności za utratę przez któregokolwiek z pozostałych Użytkowników lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależenie od sposobu wejścia w posiadanie) jego hasła, za pomocą którego loguje się do Konta w PortaPartner.pl. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez danego Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła określonego w zdaniu poprzednim nastąpiło z przyczyn zawinionych odpowiednio przez Portę  lub UMBRELLA lub przyczyn, za które odpowiednio Porta  lub UMBRELLA ponosi odpowiedzialność na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 8. Porta ani UMBRELLA nie ponoszą odpowiedzialności za działania któregokolwiek z pozostałych Użytkowników, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste lub dobra osobiste.
 9. Porta i UMBRELLA zastrzegają sobie prawo do przerw w świadczeniu Usług w ramach PortaPartner.pl, w szczególności z powodu awarii technicznych, w tym zarówno zaistniałych z winy Porty lub UMBRELLA, jak i bez winy Porty lub UMBRELLA, jak i w wypadku dokonywania zmian w celu rozwoju funkcjonalno-technicznego PortaPartner.pl.
 10. Zakres odpowiedzialności UMBRELLA wobec Porta w zakresie opisanym powyżej w ust. 2 - 9 reguluje odrębna umowa.

 

 

§ 11 Reklamacje

 

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu PortaPartner.pl, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach PortaPartner.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego na następujący adres email: kontakt@portapartner.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt ze zgłaszającym reklamację, identyfikację jego osoby oraz wskazywać usługę lub funkcję PortaPartner.pl, której dotyczy, jak również zwięzłe przedstawienie wadliwości usługi lub funkcji, podanie okoliczności uzasadniających reklamację i ewentualny  żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 4. UMBRELLA zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.
 5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.

 

§ 12 Newsletter

 

 1. Korzystanie z Newsletterów jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Newsletterów.
 2. Newsletter zawiera treści tematycznie związane z PortaPartner.pl, a ponadto może zawierać treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe.
 3. Newslettery przesyłane są z częstotliwością ustaloną przez Portę lub UMBRELLA.
 4. Treści Newsletterów podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.). Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newsletterów w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z ich treścią.

 

§ 13 Postanowienia szczególne dotyczące imprez handlowych (szkoleń)

 

 1. Serwis PortaPartner.pl umożliwia wzajemną komunikację Użytkowników i Porta w sprawach organizacyjnych dotyczących imprez handlowych (szkoleniami) organizowanych przez Porta.
 2. W szerszym zakresie dane w prowadzonych przez UMBRELLA bazach uczestników imprez handlowych (szkoleń) Porta, przetwarzane są przez UMBRELLA na zlecenie Porta, wyłącznie w celach związanych doraźnie z organizacją tych imprez handlowych (szkoleń) w tym przyjmowania zgłoszeń uczestników, ich rejestracji, czy przygotowania identyfikatorów.

 

 

§ 14 Przepisy przejściowe i końcowe

 

 1. UMBRELLA zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany, jednakże jedynie w porozumieniu z Porta.
 2. UMBRELLA zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio.
 3. UMBRELLA kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z Usług określonych w Regulaminie na adres poczty elektronicznej udostępniony przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 4.  
 5. Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie na adres poczty elektronicznej kontakt@portapartner.pl
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2-4 powyżej. 
 7. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2-4 powyżej z przyczyn niezależnych od UMBRELLA.
 8. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikowi z chwilą zalogowania wyświetlona zostanie lista najważniejszych zmian. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. Kliknięcie formuły "Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z nowym brzmieniem Regulaminu, rozumiem i akceptuję go w całości." oznacza wyrażenie woli pozostania w stosunku umownym z UMBRELLA na warunkach określonych w Regulaminie w nowym brzmieniu.
 9. Bez uprzedniej zgody Porty oraz UMBRELLA, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie.
 10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu Cywilnego.
 11. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 12. Wyłącznym źródłem zobowiązań Porty i UMBRELLA wobec pozostałych Użytkowników jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 07.03.2014.